Đăng ký sử dụng AIS

Lưu ý:
Sử dụng Tên đăng nhập, Mật khẩu đã đăng ký tại hệ thống Ebao-BBQ
Sử dụng Số giấy tờ tùy thân đã đăng ký với CHUBB Life