Điều khoản và Điều kiện


Các điều khoản và điều kiện sau đây nhằm quy định trách nhiệm và nghĩa vụ mà Người sử dụng cần phải tuân thủ đúng và đầy đủ khi truy cập, sử dụng Hệ thống thông tin đại lý bảo hiểm do Chubb Life cung cấp.

1. ĐỊNH NGHĨA

Trong bản Điều khoản và Điều kiện này, các thuật ngữ sau đây có ý nghĩa như sau:

"Điều khoản" là toàn bộ các điều khoản và điều kiện quy định trong bản Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm tất cả các điều khoản và điều kiện bổ sung, sửa đổi do Chubb Life ban hành trong từng thời điểm.

"Người sử dụng" là cá nhân hoặc tổ chức đang có Hợp đồng đại lý bảo hiểm với Chubb Life, đã được Chubb Life cấp mã số đại lý và được quyền truy cập Hệ thống AIS theo Điều khoản này.

"Chubb Life" là Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam hoạt động theo:

- Giấy phép thành lập và hoạt động số 33GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 4/5/2005

- Giấy phép điều chỉnh số 33/GPĐC13/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 09/03/2016

"Hệ thống AIS" là Hệ thống thông tin đại lý bảo hiểm mà Chubb Life cung cấp cho Người sử dụng theo quy định trong Điều khoản này. Theo đó, Người sử dụng có thể truy cập các thông tin liên quan đến kết quả hoạt động đại lý, cấu trúc đội ngũ, nhân sự, thông tin khách hàng, hợp đồng bảo hiểm, ngày thu phí, các lần đóng phí và các thông tin khác.

"Mã truy cập" là nhận dạng duy nhất, dưới bất kỳ tên nào mà Chubb Life cung cấp cho Người sử dụng.

"Mật khẩu" bao gồm tất cả mật khẩu, cụm từ, mật mã, chữ số hoặc các hình thức nhận dạng khác được cung cấp cho Người sử dụng để có thể truy cập Hệ thống AIS.

"Hợp đồng đại lý bảo hiểm" có nghĩa là hợp đồng đại lý bảo hiểm ký kết bởi Người sử dụng và Chubb Life và đang có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

2. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

2.1 Bằng việc truy cập và sử dụng Hệ thống AIS, Người sử dụng được xem là đã chấp nhận toàn bộ các quy định tại Điều khoản này.

2.2 Khi Người sử dụng sử dụng Hệ thống AIS, Người sử dụng phải tuân thủ Điều khoản này và các điều khoản áp dụng quy định tại các văn bản hay thỏa thuận khác giữa Người sử dụng và Chubb Life, bao gồm các điều kiện điều khoản trong Hợp đồng đại lý bảo hiểm với Chubb Life.

2.3 Nếu các quy định tại Điều khoản trái với các điều khoản áp dụng khác thì Điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng trong quá trình Người sử dụng truy cập Hệ thống AIS.

2.4 Để sử dụng Hệ thống AIS, Người sử dụng sẽ cần một Mã truy cập và Mật khẩu. Người sử dụng đồng ý thực hiện theo hướng dẫn do Chubb Life cung cấp khi tạo lập Mã truy cập, Mật khẩu và các yêu cầu xác nhận khác của Chubb Life để nhận dạng Người sử dụng.

2.5 Chubb Life có toàn quyền sửa đổi Điều khoản bất cứ lúc nào mà không cần có sự chấp thuận của Người sử dụng, tùy thuộc vào sự xem xét và quyết định của Chubb Life trong từng thời điểm.

2.6 Toàn bộ tài liệu được cung cấp, hiển thị trên Hệ thống AIS thuộc quyền sở hữu của Chubb Life. Các thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn tài liệu, phần mềm, đồ thị, tập âm thanh, hình ảnh, video.


3. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

3.1 Người sử dụng đồng ý cung cấp thông tin mà Chubb Life yêu cầu để có thể truy cập Hệ thống AIS.

3.2 Người sử dụng có trách nhiệm bảo đảm rằng thông tin mà Người sử dụng cung cấp cho Chubb Life liên quan tới việc truy cập Hệ thống AIS là chính xác, trung thực và đầy đủ.

3.3 Người sử dụng đồng ý rằng Chubb Life hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến bất kỳ thông tin, hình ảnh nào do Người sử dụng cung cấp.

4. NGHĨA VỤ BẢO MẬT CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

4.1 Người sử dụng hiểu rõ và đồng ý giữ bí mật và bảo mật cho Mã truy cập và Mật khẩu của mình đồng thời thực hiện mọi biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn việc sử dụng trái phép Mã truy cập và Mật khẩu. Người sử dụng không được viết hoặc ghi Mật khẩu theo cách mà người khác có thể nhìn thấy hoặc có thể hiểu được. Người sử dụng không được tiết lộ Mật khẩu của mình cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên Chubb Life và/hoặc đại lý bảo hiểm/quản lý đại lý mà mình có liên hệ.

4.2 Người sử dụng không được ghi lại Mật khẩu trên bất kỳ phần mềm nào có chức năng tự động lưu lại (ví dụ, trên bất kỳ màn hình máy tính nào có chức năng "lưu lại Mật khẩu" hoặc tương tự trên các trình duyệt trực tuyến).

4.3 Đảm bảo rằng Người sử dụng không bị nhìn trộm hoặc bị kiểm soát bằng màn hình theo dõi và phải tránh không để cho người khác nhận dạng được các phím mà Người sử dụng sử dụng khi đăng nhập.

4.4 Người sử dụng hiểu rõ rằng cần định kỳ thay đổi Mật khẩu và không luân chuyển giữa các Mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật cho thông tin của mình.

4.5 Người sử dụng là người duy nhất có trách nhiệm yêu cầu Chubb Life thay thế nếu Mã truy cập và Mật khẩu được cấp trước đó bị mất hoặc không thể thực hiện được chức năng.

4.6 Người sử dụng thông báo cho Chubb Life ngay lập tức nếu Người sử dụng tin rằng một bên thứ ba có thể đã nhìn thấy hoặc đã tiếp cận được với Mật khẩu của mình.

4.7 Người sử dụng phải thông báo cho Chubb Life ngay lập tức về bất kỳ truy cập trái phép nào vào Hệ thống AIS mà Người sử dụng biết, nghi ngờ hoặc nếu Người sử dụng biết, nghi ngờ ai đó biết Mã truy cập và Mật khẩu của mình để truy cập Hệ thống AIS. Người sử dụng có thể thông báo trực tiếp hoặc liên hệ với đường dây nóng của Chubb Life để được hỗ trợ.

4.8 Người sử dụng có trách nhiệm tuân thủ việc bảo mật toàn bộ thông tin được cung cấp trên Hệ thống AIS theo bất cứ thỏa thuận, hợp đồng đã ký kết giữa Người sử dụng, hoặc theo bất cứ cam kết nào mà Người sử dụng đã xác lập mà có quy định về việc bảo mật thông tin. Bên cạnh đó, Người sử dụng cũng có trách nhiệm bảo mật thông tin trên Hệ thống AIS theo đúng các quy định chính sách, quy định liên quan đến bảo mật thông tin tại từng thời điểm.

5. QUY ĐỊNH KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG

5.1 Người sử dụng hiểu rõ rằng Hệ thống AIS được thiết lập nhằm mục đích cung cấp cho Người sử dụng các thông tin liên quan đến kết quả hoạt động đại lý, cấu trúc đội ngũ, nhân sự, thông tin khách hàng, hợp đồng bảo hiểm, ngày thu phí, các lần đóng phí của khách hàng và các thông tin khác. Do vậy, Người sử dụng cam kết và đồng ý không sử dụng Hệ thống AIS cho bất kỳ mục đích và/hoặc hoạt động, hành vi vi phạm các quy định pháp luật hiện hành. Người sử dụng phải thông báo cho Chubb Life sớm nhất trong khả năng có thể nếu Người sử dụng nhận thấy Hệ thống AIS đang được sử dụng vào hoặc liên quan tới một mục đích và/hoặc hoạt động, hành vi vi phạm pháp luật hiện hành.

5.2 Người sử dụng không được (và không được cố gắng) thực hiện bất kỳ hành động nào mang tính chất phá hoại hoặc quấy nhiễu dưới bất kỳ hình thức nào bất kỳ phần nào của Hệ thống AIS (bao gồm trang mạng hay phần mềm liên quan tới Chubb Life hoặc dịch vụ khác hiển thị trên Hệ thống AIS mà Người sử dụng không được phép truy cập).


6. ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN

6.1 Chubb Life sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho Người sử dụng thông qua Hệ thống AIS phản ánh chính xác với thông tin hiện được lưu trữ trong các hệ thống máy tính của Chubb Life.

6.2 Người sử dụng hiểu rõ rằng thông tin được cung cấp cho Người sử dụng thông qua Hệ thống AIS có thể bị gián đoạn, bị ngăn trở hoặc bị ảnh hưởng của chất lượng đường truyền, chất lượng hệ thống mạng, virus máy tính, hoặc các tác động khác do bị tấn công bởi các đối tượng khác hoặc bị sai lệch do các nguyên nhân khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của Chubb Life. Chubb Life không cam kết hoặc đảm bảo rằng các thông tin được cung cấp trên Hệ thống AIS là hoàn toàn chính xác, đầy đủ hoặc đúng hạn. Trong trường hợp Người sử dụng nghi ngờ độ chính xác của các thông tin được cung cấp trên Hệ thống AIS hoặc thông tin không phù hợp với những thông tin mà Người sử dụng đang nắm giữ, xin vui lòng liên hệ với Đường dây nóng của Chubb Life để được hỗ trợ.

6.3 Người sử dụng đồng ý và hiểu rằng thông tin được cung cấp cho Người sử dụng qua Hệ thống AIS là một phần dịch vụ hỗ trợ của Chubb Life để Người sử dụng cập nhật thông tin liên quan đến kết quả hoạt động đại lý, cấu trúc đội ngũ, nhân sự, thông tin khách hàng, hợp đồng bảo hiểm, ngày thu phí, các lần đóng phí của khách hàng và các thông tin khác, và những thông tin này chỉ có tính chất tham khảo mà không có bất kỳ ràng buộc nào đối với Chubb Life.

6.4 Người sử dụng đồng ý và hiểu rằng Chubb Life không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc sai lệch thông tin được cung cấp thông qua Hệ thống AIS. Chubb Life bảo lưu quyền điều chỉnh, thay đổi, bổ sung các thông tin đó vào bất kỳ thời điểm nào.


7. LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA CHUBB LIFE

7.1 Trong bất kỳ trường hợp nào Chubb Life cũng không chịu trách nhiệm với Người sử dụng về bất kỳ tổn thất nào mà Người sử dụng phải gánh chịu, trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Hệ thống AIS.

7.2 Chubb Life sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hay tổn thất nào đối với dữ liệu, phần mềm, máy tính, thiết bị viễn thông hay thiết bị khác của Người sử dụng do Người sử dụng gây ra khi truy cập Hệ thống AIS.


8. TẠM NGỪNG/NGỪNG CUNG CẤP

8.1 Chubb Life có thể tạm ngừng/ngừng cung cấp Hệ thống AIS mà không cần thông báo và/hoặc không cần sự chấp thuận của Người sử dụng nếu Chubb Life thấy cần thiết hoặc nên làm như vậy.

8.2 Chubb Life sẽ nỗ lực hợp lý để kịp thời thông báo cho Người sử dụng thông qua Hệ thống AIS và/hoăc các trang thông tin điện tử của Chubb Life nếu Hệ thống AIS bị gián đoạn hoặc không sẵn sàng để Người sử dụng sử dụng.

8.3 Chubb Life có thể sẽ tạm ngừng/ngừng Hệ thống AIS để bảo dưỡng theo định kỳ, bất thường hoặc trong trường hợp khẩn cấp tùy từng thời điểm khi Chubb Life thấy cần thiết. Trong trường hợp đó, Chubb Life sẽ, trong khả năng có thể, thông báo cho Người sử dụng trong một khoảng thời gian hợp lý trước khi tạm ngừng/ngừng Hệ thống AIS. Việc thông báo có thể được thực hiện thông qua việc thông báo công khai trên các trang web của Chubb Life, trên các bảng thông báo của Chubb Life tại từng văn phòng, hoặc qua địa chỉ email mà Người sử dụng đã cung cấp/đăng ký với Chubb Life.


Tải Điều khoản và Điều kiện sử dụng về máy